Obchodné podmienky

Owlsolution s.r.o. – najarmok.sk
Raková 1782, 023 51 Raková

IČO: 51736934
DIČ: 2120768859
IČ DPH: SK2120768859
IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196  Swift kód: GIBASKBX

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Owlsolution s.r.o. (ďalej len ako poskytovateľ) prevádzkuje najarmok.sk, ktorý je miestom, prostredníctvom ktorého poskytovateľ sprostredkováva používateľovi obsah zameraný na nápoje, jedlo, design interiéru, exteriéru, módy, hand made, atď. a poskytuje ďalšie služby.

1.2 Poskytovateľ nevystupuje ako predajca sortimentu, ale ako poskytovateľ platformy, ktorá slúži na prezentáciu produktov a značiek.

II. Používanie najarmok.sk a kategorizácia

2.1 Vstupom alebo iným použitím najarmok.sk sa osoba stáva a zaraďuje do kategórie používateľov v zmysle týchto obchodných podmienok. (ďalej ako použivatelia).

2.2 Povinnosťou užívateľa je oboznámiť sa s týmito podmienkami, pričom používaním najarmok.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.3 Používatelia sa v rámci portálu najarmok.sk delia do nasledovných kategórií:

– Používateľ = Návštevník:

• v rámci najarmok.sk disponuje prístupom k obsahu portálu,

• neprezentuje na najarmok.sk svoje originálne výrobky,

• nie je povinný sa registrovať na portáli.

– Používateľ = Registrovaný návštevník:

• je povinný sa zaregistrovať na portáli,

• môže si editovať svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia),

• v rámci najarmok.sk disponuje prístupom k obsahu, ktorý na najarmok.sk vkladajú ostatní užívatelia,

• uverejnený obsah si môže ukladať ako Páči sa mi, môže ostatných uživateľov a profesionálov sledovať, iní užívatelia môžu sledovať. 

• nie je oprávnený prostredníctvom portálu ponúkať služby.

– Používateľ = Profesionál – špecialista:

• je povinný sa zaregistrovať na portáli,

• môže si editovať svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia),

• prezentuje na najarmok.sk výrobky a ponúka služby vo sfére potravín, nápojov, designu interiéru, exteriéru, módy, hand made, atď.

• je zaradený do nášho katalógu Obchodov a klienti si ho môžu ľahko nájsť podľa kategórie zamerania, štátu, či kraja, 

• uverejnený obsah si môže ukladať ako Páči sa mi, môže ostatných uživateľov a profesionálov sledovať,  iní užívatelia môžu sledovať jeho, môže pridávať články do Blogu a komunikovať prostredníctvom sociálnej siete.

• disponuje živnostenským oprávnením.

– Používateľ = Profesionál – e–shop/výrobca:

• je povinný sa zaregistrovať na portáli,

• môže si editovať svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia),

• prezentuje na najarmok.sk výrobky a ponúka služby vo sfére potravín, nápojov, designu interiéru, exteriéru, módy, hand made, atď.

• je zaradený do nášho katalógu Obchodov a klienti si ho môžu ľahko nájsť podľa kategórie zamerania, štátu, či kraja, 

• uverejnený obsah si môže ukladať ako Páči sa mi, môže ostatných uživateľov a profesionálov sledovať, iní užívatelia môžu sledovať jeho, môže pridávať články do Mblogu, komunikovať na socialnej sieti, pridávať produkty do katalógu produktov buď jednotlivo alebo prostredníctvom XML feedu.

• v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania okrem iného poskytuje a predáva tovar vo sfére potravin, nápojov, designu interiéru, exteriéru, módy, hand made, atď. a takýto tovar alebo služby prezentuje prostredníctvom najarmok.sk.

III. Práva a povinnosti používateľa

3.1 Každý používateľ si vytvára svoj vlastný obsah na najarmok.sk.

3.2 Každý používateľ samostatne zodpovedá za obsah, ktorý vložil na portál najarmok.sk, prehlasuje, že je v súlade s týmito obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi a disponuje oprávnením takýto obsah na portál vložiť.

3.2 Používateľ berie na vedomie, že obsah, ktorý umiestni na najarmok.sk nesmie byť v rozpore a zasahovať do autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom alebo ďalších práv k duševnému vlastníctvu tretích osôb.

3.3 Používateľ je povinný uvádzať pravdivé, presné a úplne údaje o vloženom obsahu. Za nesprávne uvedené údaje zodpovedá každý používateľ sám.

3. Používateľ nesmie v rámci svojho vloženého obsahu propagovať podnikateľský subjekt, ktorý predstavuje konkurenciu voči poskytovateľovi.

3.5 Obsah vložený používateľom nesmie byť diskriminačný, nemôže mať pornografický obsah a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v podmienkách Slovenskej republiky, EÚ.

3.6 Pre prípad vzniku akejkoľvek ujmy Poskytovateľovi zapríčinenou konaním Používateľa je tento povinný uhradiť vzniknutú škodu Poskytovateľovi.

Používateľ je povinný na najarmok.sk uvádzať úplne, pravdivé a aktuálne údaje.

3.7 Používateľ je povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že s týmito súhlasí.

3.8 Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v tomto článku a rovnako sa zaväzuje konať v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a so všetkými zákonmi platnými a účinnými v Slovenskej republike a EÚ.

3.9 Používateľ, ktorý je zaregistrovaný na najarmok.sk v jednej z vyššie uvedených kategórií, je oprávnený svoju registráciu zrušiť. Obsah ktorý používateľ poskytol na portál najarmok.sk zostáva aj po zrušení registrácie zo strany používateľa dostupný na portáli ostatným používateľom a poskytovateľ nie je povinný takýto obsah odstrániť a/alebo iným spôsobom zamedziť prístupu k nemu.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

4.1 Poskytovateľ má právo odstrániť obsah každého užívateľa z webovej stránky najarmok.sk, pokiaľ je tento v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

4.2 Poskytovateľ je výhradne zodpovedný len za správu internetovej stránky najarmok.sk, správne zobrazovanie textov, fotografií a jej správne fungovanie.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený použiť fotografie obsahu používateľov za účelom prezentácie webu najarmok.sk.

4.4 Pre prípad porušenia týchto obchodných podmienok zo strany používateľa je poskytovateľ oprávnený obmedziť práva používateľa a/ alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi ako aj znemožniť používateľovi prístup na najarmok.sk a akékoľvek užívanie služieb tu dostupných.

4.5 Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu nezaručuje bezchybné fungovanie portálu, že obsah vkladaný na najarmok.sk bude nepretržite dostupný, úplný, presný a správny a neporušujúci všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

4.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky najarmok.sk a to bez udania dôvodu, pričom registrovaným používateľom nevzniká akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok.

4.7 Poskytovateľ nie je oprávnený poskytovať informácie a dáta inzerentov tretím stranám, konkrétne ucelené články, XML feedy, fotografie a videá inzerentov. 

V. Ochrana osobných údajov

5.1 Užívateľ a inzerent udeľujú súhlas so zaradením všetkých osobných údajov ako aj ďalších získaných údajov do databázy najarmok.sk a s ich spracovaním.

5.2 Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti.

5.3 Súhlas sa poskytuje až do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom.

5.4 najarmok.sk sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

VI. Cookies

6.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

6.2 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

6.3 V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

6.4 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Obchodné podmienky uvedené na najarmok.sk sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7.2 Používateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí.

7.3 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a EÚ.

7.4 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde.

7.5 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu najarmok.sk.

Owlsolution s.r.o.