I. Usporiadateľ a organizátor súťaží·
Usporiadateľ súťaží:
Owlsolution s.r.o. – najarmok.sk
Raková 1782, 023 51 Raková IČO: 51736934 DIČ: 2120768859 IČ DPH: SK2120768859
IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196 Swift kód: GIBASKBX Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L·

Organizátor: Owlsolution s.r.o. – najarmok.sk Raková 1782, 023 51 Raková IČO: 51736934 DIČ: 2120768859 IČ DPH: SK2120768859 IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196 Swift kód: GIBASKBX Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/LII.

Termíny a miesta konania súťaží:

1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku https://facebook.com/najarmok a na Instagrame https://www.instagram.com/najarmok/

2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

III. Súťažiaci:
1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:
1. Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke.

2. Výherca môže byť vybraný žrebovaním alebo odbornou porotou. Spôsob výberu bude vždy uvedený pri danej súťažnej úlohe. Odborná porota zložená zo zástupcov organizátora/usporiadateľa vyberie výhercov, ktorí podľa nej najlepším či najzaujímavejším spôsobom uchopili danú tému. Ich počet je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

V. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:
1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

2. Výherca bude vždy vyzvaný v komentári súťažného príspevku, aby prostredníctvom súkromnej správy poslal svoje údaje, a to do 10 dní od výzvy.

3. Výhry budú odoslané výhercom do 3 týždňov od ukončenia danej súťaže.

VI. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:
Súťažiaci splnením súťažnej úlohy dáva súhlas so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu registračného formulára (ďalej len „údaje“) do databáze usporiadateľa súťaže, a to výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 ZSb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.

VII. Záverečné ustanovenia:
1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.

2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

V Raková dňa 31. 7. 2020

Responses